top of page

odnawialne źródła energii

elektrownie wiatrowe

elektrownie wodne

biogazownie

elektrownie fotowoltaiczne

GRUPOWY PROGRAM UBEZPIECZEŃ MEW

 

1.     Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich zapewnia ochronę całego mienia elektrowni wodnej (budynki, budowle, wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki obrotowe) od pożaru, dymu i sadzy, wybuchu, powodzi, zalania, huraganu, deszczu nawalnego, działania ciężaru śniegu i lodu, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, upadku drzew i innych zdarzeń losowych.

2.     Ubezpieczenie utraty zysku oferowane jest dla wszystkich podmiotów gospodarczych bez względu na formę rozliczenia podatkowego. W ramach tego ubezpieczenia Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie (utracone przychody pomniejszone o koszty zmienne zależne od produkcji) w wyniku przerw w pracy elektrowni, które zostały spowodowane zdarzeniami wymienionymi w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych. 

3.     Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zabezpiecza wybrane składniki majątku przed tymi zdarzeniami.

4.     Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmuje ochroną stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny w tym komputery, systemy alarmowe od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, upadku, niewłaściwej eksploatacji oraz zniszczenia wskutek przepięcia. Ochrona objęty jest też sprzęt przenośny – laptopy, tablety, telefony komórkowe.

5.     Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych obejmuje ochroną urządzenia i maszyny elektryczne, które ulegają uszkodzeniu wskutek uszkodzenia izolacji, zwarcia, niezadziałania lub wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń.

6.     Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń ochrona obejmuje wszystkie zainstalowane maszyny i urządzenia w tym  turbiny wodne wraz z układem sterowania i przeniesienia napędu, generatory, silniki, układy pomiarowe oraz instalacje elektryczne. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe na skutek działania prądu, niewłaściwej obsługi (błędy), wandalizmu, dostania się ciała obcego, poluzowania się części, rozerwania wskutek siły odśrodkowej.

7.     Ubezpieczenie utarty zysku w wyniku awarii maszyn  oferowane jest dla wszystkich podmiotów gospodarczych bez względu na formę rozliczenia podatkowego. W ramach tego ubezpieczenia Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie (utracony przychody pomniejszone o koszty zmienne związane z produkcją) w wyniku przerw w pracy elektrowni, które zostały spowodowane zdarzeniami (zniszczenia lub uszkodzenia) wymienionymi w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk. 

8.     Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności, posiadaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu (energia elektryczna). Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego, za które zgodnie z Kodeksem Cywilnym ponosi odpowiedzialność.

 

 

 

 

 

bottom of page